Gazetted third Class Section officer Fourth paper Exam 2079

Public Service Commission Gazetted third Class Section officer Fourth Paper Competitive Exam Held on 2079-06-30
Read more

Gazetted third Class Section officer (Judicial Service, Law, Government Lawyer group)...

Public Service Commission Gazetted third Class Section officer (Judicial Service, Law, Government Lawyer group)  Exam  2078 Second Paper Competitive Written Exam Held on...
Read more

Gazetted third Class Section officer (Judicial Service, Law, Government Lawyer group)...

Public Service Commission Gazetted third Class Section officer (Judicial Service, Law, Government Lawyer group)  Exam  2075 Third Paper Competitive Written Exam Held on 2075-11-17 Time: 3 hours FM: 100 Subject: Contemporary Law and Practices Section -A What do you mean...
Read more

Gazetted third Class Section officer (Judicial Service, Law, Government Lawyer group)...

Public Service Commission Gazetted third Class Section officer (Judicial Service, Law, Government Lawyer group)  Exam  2075 Second Paper Competitive Written Exam Held on 2075-11-17 Time: 3 hours FM: 100 Subject: Contemporary Issues Section -A What do you mean by cultural...
Read more

Gazetted third Class Section officer (Judicial Service, Law, Government Lawyer group)...

Public Service Commission Gazetted third Class Section officer (Judicial Service, Law, Government Lawyer group)  Exam  2075 First Paper Competitive Written Exam Held on 2075-11-16 Time: 3 hours FM: 100 Subject: governance Systems Section -A What do you understand by state-building...
Read more

Section Officer 3rd paper exam question 2072

Public Service Commission Gazetted third Class Section officer Exam  2072 3rd Paper Competitive Written Exam Held on 2072-12-19 Time: 3 hours FM: 100 Subject: Contemporary Issues Section -A Clearly spell out the concept of social protection and clarify its interrelationship...
Read more

Section Officer Second Paper Exam Questions -2072

Public Service Commission Gazetted third Class Section officer Exam  2072 Second Paper Competitive Written Exam Held on 2072-12-18 Time: 3 hours FM: 100 Subject: governance Systems Section -A Mention the purposed and Principles of United Nations's Organization (UNO). How far...
Read more

Solved Question paper of Section Officer First Paper 2072

१.  भारत र चीन दुवैलाई छुन जिल्ला कुन कुन हुन् ? - ताप्लेजुङ र दार्चुला २. सबैभन्दा पहिला स्थापना भएको संरक्षण क्षेत्र कुन हो ? - अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र ३. आसियनको २०१५ को शिखर सम्मेलन कुन देशमा भएको...
Read more

Solved questions paper of Section Officer First paper 2071

मिति २०७१।१०।२४ गते लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन अनुसार सञ्चालित रा.प. तृतीय स्तर शाखा अधिकृतको प्रथम पत्रको परीक्षामा सोधिएका  प्रश्नहरु सम्झनाको आधारमा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । सहभागीहरुलाई सफलताको अग्रिम शुभकामना । १. साँढे जुधार्इ...
Read more

PSC Section Officer Second paper 2073

Public Service Commission Gazetted third Class Section officer Exam  2073 Second Paper Competitive Written Exam Held on 2073-12-26 Time: 3 hours FM: 100 Subject: governance Systems Section -A Give an introduction of the National Security Management of Nepal. What are...
Read more