Solved Question Paper of Computer Operator 2075

What is the maximum number of lines you can set for a drop cap? (A) 3 (B) 10 (C) 15 (D) 20 The maximum number of columns in a table of word document is: (A) 65 (B) 64 (C) 63 (D)...
Read more

Section Officer 3rd paper exam question 2072

Public Service Commission Gazetted third Class Section officer Exam  2072 3rd Paper Competitive Written Exam Held on 2072-12-19 Time: 3 hours FM: 100 Subject: Contemporary Issues Section -A Clearly spell out the concept of social protection and clarify its interrelationship...
Read more

Solved questions paper of Na. Su. First paper 2071

लोक सेवा आयोगबाट मिति २०७१ साल बैशाख २६ गते संचालन भएको एकीकृत सेवा अन्तर्गत रा.प.अनंं. प्रथम श्रेणीको ना.सु. तथा सो सरहको परिक्षामा सोधिएको प्रथम पत्रको प्रश्नहरु परिक्षामा संलग्न साथीहरुले सम्झेसम्म संकलन गरी जानकारीका लागि...
Read more

Solved Question paper of Section Officer First Paper 2072

१.  भारत र चीन दुवैलाई छुन जिल्ला कुन कुन हुन् ? - ताप्लेजुङ र दार्चुला २. सबैभन्दा पहिला स्थापना भएको संरक्षण क्षेत्र कुन हो ? - अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र ३. आसियनको २०१५ को शिखर सम्मेलन कुन देशमा भएको...
Read more

Asst. Computer Operator -2074 Solved Questions

लोक सेवा आयोग, नेपाल विविध सेवा, राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी, सहायक कम्प्यूटर अपरेटर वा सो सरह (प्राविधिक ) पदको लागि लोक सेवा आयोगबाट मिति २०७४।०५।०७ गते सञ्चालित प्रतियोगितात्मक लिखित परिक्षामा सोधिएका प्रश्नहरुलाई समाधान गरी...
Read more

Solved Question Paper of IT/Computer of Nepal Police constabale 2074

Public Service Commission Written Examination of Nepal Police, Constable Information Technology/Computer (Technical) Examination conducted on 17th Bhadra 2074. Key                                        ...
Read more

Nepal Police Assistant Sub Inspector (ASI) Computer Exam

लोक सेवा आयोग नेपाल प्रहरी, प्राविधिक, सूचना प्रविधि/कम्प्यूटर, प्रहरी सहायक निरीक्षक (ASI) पदको  प्रतियोगितात्मक लिखित परिक्षा २०७४।०७।३० Key: पत्र: प्रथम समय ४५ मिनेट                          विषय: कम्प्यूटर सम्बन्धी     ...
Read more

PSC Section Officer Second paper 2073

Public Service Commission Gazetted third Class Section officer Exam  2073 Second Paper Competitive Written Exam Held on 2073-12-26 Time: 3 hours FM: 100 Subject: governance Systems Section -A Give an introduction of the National Security Management of Nepal. What are...
Read more

Gazetted third Class Section officer (Judicial Service, Law, Government Lawyer group)...

Public Service Commission Gazetted third Class Section officer (Judicial Service, Law, Government Lawyer group)  Exam  2075 First Paper Competitive Written Exam Held on 2075-11-16 Time: 3 hours FM: 100 Subject: governance Systems Section -A What do you understand by state-building...
Read more

Gazetted third Class Section officer (Judicial Service, Law, Government Lawyer group)...

Public Service Commission Gazetted third Class Section officer (Judicial Service, Law, Government Lawyer group)  Exam  2075 Third Paper Competitive Written Exam Held on 2075-11-17 Time: 3 hours FM: 100 Subject: Contemporary Law and Practices Section -A What do you mean...
Read more