Wednesday, December 7, 2022

Solved question paper of PSC Asst. Computer Operator 2078

Public Service Commission Asst. Computer Operator Exam  2078 Competitive Written Exam Held on 2078-08-03 Time: 45 minutes
Read more

Solved Question Paper of Computer Operator 2075

What is the maximum number of lines you can set for a drop cap? (A) 3 (B) 10 (C) 15 (D) 20 The maximum number of columns in a table of word document is: (A) 65 (B) 64 (C) 63 (D)...
Read more
Nepal Bank Ltd.

Nepal Bank Assistant 4th Level Exam Questions 2078

Lok Sewa Aayog Nepal Bank Ltd. 4th levelAssistant Post Written Exam ...
Read more
Nepal Bank Ltd.

Nepal Bank’s Gold Tester Questions 2078

Lok Sewa Aayog Nepal Bank Ltd. 3rd Level Gold Tester Written Exam Held on 2078-07-14
Read more

Nepal Police Assistant Sub Inspector (ASI) Computer Exam

लोक सेवा आयोग नेपाल प्रहरी, प्राविधिक, सूचना प्रविधि/कम्प्यूटर, प्रहरी सहायक निरीक्षक (ASI) पदको  प्रतियोगितात्मक लिखित परिक्षा २०७४।०७।३० Key: पत्र: प्रथम समय ४५ मिनेट                          विषय: कम्प्यूटर सम्बन्धी     ...
Read more

Solved questions paper of Section Officer First paper 2071

मिति २०७१।१०।२४ गते लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन अनुसार सञ्चालित रा.प. तृतीय स्तर शाखा अधिकृतको प्रथम पत्रको परीक्षामा सोधिएका  प्रश्नहरु सम्झनाको आधारमा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । सहभागीहरुलाई सफलताको अग्रिम शुभकामना । १. साँढे जुधार्इ...
Read more

Solved Question Paper of Nepal Police Sub Inspector Computer Exam

लोक सेवा आयोग नेपाल प्रहरी, प्राविधिक, सूचना प्रविधि/कम्प्यूटर, प्रहरी नायब निरीक्षक (Sub Inspector) पदको  प्रतियोगितात्मक लिखित परिक्षा २०७४।०७।२४ Key: पत्र: प्रथम समय ४५ मिनेट                          विषय: कम्प्यूटर सम्बन्धी   ...
Read more

Karmachari Sanchaya Kosh Computer Operator Questions And Answer 2072

Karmachari Sanchaya Kosh Computer Operator Open Competition Written Examination   Time: 45 Minutes                                        Level: 5      ...
Read more

Asst. Computer Operator -2074 Solved Questions

लोक सेवा आयोग, नेपाल विविध सेवा, राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी, सहायक कम्प्यूटर अपरेटर वा सो सरह (प्राविधिक ) पदको लागि लोक सेवा आयोगबाट मिति २०७४।०५।०७ गते सञ्चालित प्रतियोगितात्मक लिखित परिक्षामा सोधिएका प्रश्नहरुलाई समाधान गरी...
Read more

Solved questions paper of Na. Su. First paper 2071

लोक सेवा आयोगबाट मिति २०७१ साल बैशाख २६ गते संचालन भएको एकीकृत सेवा अन्तर्गत रा.प.अनंं. प्रथम श्रेणीको ना.सु. तथा सो सरहको परिक्षामा सोधिएको प्रथम पत्रको प्रश्नहरु परिक्षामा संलग्न साथीहरुले सम्झेसम्म संकलन गरी जानकारीका लागि...
Read more