Gazetted third Class Section officer (Judicial Service, Law, Government Lawyer group)...

Public Service Commission Gazetted third Class Section officer (Judicial Service, Law, Government Lawyer group)  Exam  2075 First Paper Competitive Written Exam Held on 2075-11-16 Time: 3 hours FM: 100 Subject: governance Systems Section -A What do you understand by state-building...
Read more

Sociologist First paper Questions 2073

Public Service Commission Gatzed third Class Section officer Sociologist/Anthropologist Exam  2073 First Paper Competitive Written Exam Held on 2073-11-4 Time: 1 hours 15 minutes FM: 100 Objective Questions (100 x 1 = 100 marks) Correct Answers are Marked as Bold  Research...
Read more

Solved questions paper of Section Officer First paper 2071

मिति २०७१।१०।२४ गते लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन अनुसार सञ्चालित रा.प. तृतीय स्तर शाखा अधिकृतको प्रथम पत्रको परीक्षामा सोधिएका  प्रश्नहरु सम्झनाको आधारमा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । सहभागीहरुलाई सफलताको अग्रिम शुभकामना । १. साँढे जुधार्इ...
Read more